اخبار ورزشی » اوضاع بیل وخیم تر شد/ زیدان رفتنش را رد نکرد