اخبار ورزشی » خط خوردن براهیم و وایخو از لیست بازی رئال و ژیرونا