اخبار ورزشی » راموس برای توجیه گافش به سراغ دیکشنری رفت!