اخبار ورزشی » سولاری به دنبال پایان نیم فصل با 36 امتیاز