اخبار ورزشی » فروزینونه 2-3 آ اس رم؛ عصبانی شدن ژکو برای رقم خوردن کامبک رم