اخبار ورزشی » لارازون: پرز همچنان شرایط فیرپو را دنبال می کند