اخبار ورزشی » پاسخ منفی ژابی به مربیگری در سوسیه داد