اخبار ورزشی » گل آندره آ پینامونتی به رم (فروزینونه 2-2 رم)